Zasady ogłaszania prac

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC

Czasopismo “OSTRY DYŻUR” publikuje artykuły naukowe oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, opracowania edukacyjne, doniesienia wstępne, streszczenia prac rehabilitacyjnych i doktorskich, sprawozdania ze zjazdów naukowych, komunikaty redakcyjne, oceny książek medycznych, listy do Redakcji, polemiki, artykuły redakcyjne, informacje o szkoleniach i konferencjach naukowych, informacje o lekach, informacje o specjalistycznym sprzęcie medycznym, streszczenia prac zagranicznych oraz pełne teksty z prasy zagranicznej. Do druku kwalifikowane są prace pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów. Prace zakwalifikowane są poddawane korekcie redakcyjnej uzgadnianej z autorem. Prace autorskie muszą być potwierdzone podpisem wszystkich autorów pod oświadczeniem następującej treści: Oświadczam, że artykuł jest moim oryginalnym dziełem i nie narusza praw autorskich innych osób, nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany redakcji innego czasopisma. Po jego publikacji prawa autorskie przekazuję redakcji i wydawcy “OSTREGO DYŻURU”. Prace w języku polskim lub angielskim należy przesyłać w dwóch egzemplarzach wydruku wraz z wersją elektroniczną w programie Word for Windows dla tekstu oraz rycin w programie Point, Corel lub w innych programach graficznych zapisanych z rozszerzeniem pcx, tif, jpg (rozdzielczość 300 DPI) Układ Pracy: Imię i nazwisko autora/ów Tytuł pracy Nazwa ośrodka w którym praca została wykonana Imię i nazwisko kierownika ośrodka wraz z tytułem Adres do korespondencji, tel./fax, e-mail Ewentualnie nr telefonu komórkowego Autora do kontaktu Tekst pracy wraz z tabelami i rycinami oraz piśmiennictwem Streszczenie w języku polskim i angielskim (max 1 strona A4 lub 200 słów) wraz z 3-5 słowami kluczowymi (wg listy Medical Subjects Headings, Index Medicus) Piśmiennictwo należy przygotować wg kolejności cytowania w tekście artykułu. Przy cytowaniu prac zbiorowych należy wpisać nazwisko oraz inicjały imion wszystkich autorów. Kolejno podajemy tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok tom, strony od do. Zgodnie ze schematem: 1. Carson CC III, Segura J, Greene LF. Clinical Importance of microhematuria.JAMA 1979 241:149-50. Przy cytowaniu monografii lub książki podajemy nazwisko, inicjały imienia redaktora, tytuł , wydawcę, miejsce wydania, rok wydania, i strony od – do.
Redakcja

INFORMATION TO THE AUTHORS

EMERGENCY DUTY is a medical journal that publishes articles on topics pertaining to emergency medicine on theoretical, experimental and, first of all, clinical medicine as well as proceedings of symposia and congresses. The journal will consider for publication original papers, reviews, brief communications as well as summaries of international papers or their translation and letters to the editor. The submission of a manuscript implies that the work described has not been published before (except in the form of an abstract). Authors will receive an acknowledgment of their manuscript submission. Articles will be accepted for publication on blind review by two referees. Authors may be asked to revise their articles according to reference remarks. Manuscripts sent to the editor (original + one copy) should be type-written on one side only, on A-4 format. It is desirable to submit the manuscrpit with a CD-ROM. Authors may submit manuscripts to EMERGENCY DUTY by email to: ostrydyzur@onet.eu The title page should include the title author’s first and last names, institutoinal affiliations, first and last name of their superiors with their signature and stamp indicating their consent for publication, address for correspondence (phone, – e-mail), signature of the first author warranting that the article has not been previously published. Figures and tables should be submitted on separate sheets of paper including the titles and their translation into English. Each article should be accompanied by a summary (about 20 lines). It is desirable to submit the title summary, additional key words, legends to figures and tables translated into English. The reference list must be supplied in citation order. Numbers of references should be written in square parentheses each time they appear in the text. Reference citations to periodicals should include last name of the author, initials of first and middle name, title, journal abbreviation (as in the Cumulated Index Medicus) followed by year, volume and pages. Book references should include publisher, city and year. Each reference should be listed in a separate line. The author warrants that his/her contribution is original and signs for and accepts responsibility for releasing this material on behalf of all co-authors. Transfer of copyright to the Publisher becomes effective when the article is accepted for publication. The copyright covers the exclusive right to reproduce and distribute the article (reprints, translations, electronic from).

Editorial Board

________________________
Dokumenty dla autorów po wstępnej ocenie artykułu przez Redakcję:

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-200132